לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


תשרי - מרחשוןOctober 2014
תשרי - מרחשון


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ז תשרי


עלות: 4:45
משיכיר: 5:06
הנץ: 5:46
או״ח ב קיג‑קטז
1
ח

ס“ז ק‘ שמע: 8:48
ס“ז תפילה: 9:48
חצות: 11:49
מנחה גדולה: 12:20
או״ח ב קיז‑קכ
2
ט ערב יום כפור

מנחה קטנה: 3:21
פלג המנחה: 4:37
הדלקת נרות: 5:35
שקיעה: 5:53
או״ח ב קכא‑קכד
3
י יום כפור
הבדלה: 6:36
או״ח ב קכה‑קכח
4
יא


עלות: 4:44
משיכיר: 5:04
הנץ: 5:45
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב קכט‑קלב
5
יב

ס“ז ק‘ שמע: 8:47
ס“ז תפילה: 9:47
חצות: 11:48
מנחה גדולה: 12:18
או״ח ב קלג‑קלו
6
יג


מנחה קטנה: 3:20
פלג המנחה: 4:36
שקיעה: 5:51
או״ח ב קלז‑קמ
7
יד ערב סוכות

עלות: 4:43
משיכיר: 5:03
הנץ: 5:44
הדלקת נרות: 5:33
או״ח ב קמא‑קמד
8
טו סוכות יום א'

ס“ז ק‘ שמע: 8:46
ס“ז תפילה: 9:46
חצות: 11:47
מנחה גדולה: 12:18
או״ח ב קמה‑קמח
9
טז סוכות יום ב'

מנחה קטנה: 3:19
פלג המנחה: 4:35
הדלקת נרות: 5:33
שקיעה: 5:51
או״ח ב קמט‑קנב
10
יז סוכות יום ג'
הבדלה: 6:34
או״ח ב קנג‑קנו
11
יח סוכות יום ד'


עלות: 4:42
משיכיר: 5:02
הנץ: 5:43
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב קנז‑קס
12
יט סוכות יום ה'

ס“ז ק‘ שמע: 8:45
ס“ז תפילה: 9:45
חצות: 11:46
מנחה גדולה: 12:17
או״ח ב קסא‑קסד
13
כ סוכות יום ו'


מנחה קטנה: 3:18
פלג המנחה: 4:34
שקיעה: 5:50
או״ח ב קסה‑קסח
14
כא הושנא רבה

עלות: 4:41
משיכיר: 5:01
הנץ: 5:42
הדלקת נרות: 5:31
או״ח ב קסט‑קעב
15
כב שמיני עצרת

ס“ז ק‘ שמע: 8:44
ס“ז תפילה: 9:44
חצות: 11:46
מנחה גדולה: 12:16
או״ח ב קעג‑קעו
16
כג שמחת תורה

מנחה קטנה: 3:17
פלג המנחה: 4:33
הדלקת נרות: 5:31
שקיעה: 5:49
או״ח ב קעז‑קפ
17
כד בראשית
הבדלה: 6:33
או״ח ב קפא‑קפד
18
כה


עלות: 4:40
משיכיר: 5:00
הנץ: 5:42
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב קפה‑קפח
19
כו

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:44
חצות: 11:45
מנחה גדולה: 12:15
או״ח ב קפט‑קצב
20
כז


מנחה קטנה: 3:17
פלג המנחה: 4:32
שקיעה: 5:48
או״ח ב קצג‑קצו
21
כח


עלות: 4:39
משיכיר: 5:00
הנץ: 5:41
או״ח ב קצז‑ר
22
כט

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:15
או״ח ב רא‑רד
23
ל

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
הדלקת נרות: 5:30
שקיעה: 5:48
או״ח ב רה‑רח
24
א מרחשון נח
הבדלה: 6:32
או״ח ב רט‑ריב
25
ב


עלות: 4:38
משיכיר: 4:59
הנץ: 5:41
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב ריג‑רטז
26
ג

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
או״ח ב ריז‑רכ
27
ד


מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
שקיעה: 5:47
או״ח ב רכא‑רכד
28
ה


עלות: 4:37
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:40
או״ח ב רכה‑רכח
29
ו

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
או״ח ב רכט‑רלב
30
ז

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:31
הדלקת נרות: 5:29
שקיעה: 5:47
או״ח ב רלג‑רלו
31

© 2002 The AishDas Society.