לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


ניסן - איירApril 2015
ניסן - אייר


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יב ניסן


עלות: 4:59
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:01
או״ח ג קפה‑קפח
1
יג

ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:04
מנחה גדולה: 12:34
או״ח ג קפט‑קצב
2
יד תענית בכורות
ערב פסח

מנחה קטנה: 3:35
פלג המנחה: 4:51
הדלקת נרות: 5:49
שקיעה: 6:07
או״ח ג קצג‑קצו
3
טו פסח יום א'
הבדלה: 6:51
או״ח ג קצז‑ר
4
טז פסחיום ב'
א בעמר

עלות: 4:58
משיכיר: 5:19
הנץ: 5:59
הבדלה: 6:50
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג רא‑רד
5
יז פסח יום ג'
ב בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 9:01
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:33
או״ח ג רה‑רח
6
יח פסח יום ד'
ג בעמר


מנחה קטנה: 3:34
פלג המנחה: 4:50
שקיעה: 6:06
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג רט‑ריב
7
יט פסח יום ה'
ד בעמר


עלות: 4:57
משיכיר: 5:18
הנץ: 5:59
או״ח ג ריג‑רטז
8
כ פסח יום ו'
ה בעמר
ס“ז ק‘ שמע: 9:00
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:02
מנחה גדולה: 12:32
הדלקת נרות: 5:47
או״ח ג ריז‑רכ
9
כא פסח יום ז'
ו בעמר

מנחה קטנה: 3:33
פלג המנחה: 4:49
הדלקת נרות: 5:47
שקיעה: 6:05
או״ח ג רכא‑רכד
10
כב פסח יום ח'
ז בעמר
הבדלה: 6:49
או״ח ג רכה‑רכח
11
כג ח בעמר


עלות: 4:56
משיכיר: 5:16
הנץ: 5:57
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג רכט‑רלב
12
כד ט בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:59
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:01
מנחה גדולה: 12:31
או״ח ג רלג‑רלו
13
כה י בעמר


מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:48
שקיעה: 6:04
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג רלז‑רמ
14
כו יא בעמר


עלות: 4:55
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:57
או״ח ג רמא‑רמד
15
כז יום השואה
יב בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:58
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:30
או״ח ג רמה‑רמח
16
כח יג בעמר

מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:47
הדלקת נרות: 5:45
שקיעה: 6:03
או״ח ג רמט‑רנב
17
כט שמיני
יד בעמר
הבדלה: 6:47
או״ח ג רנג‑רנו
18
ל טו בעמר


עלות: 4:53
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:56
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג רנז‑רס
19
א אייר טז בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:57
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:29
או״ח ג רסא‑רסד
20
ב יז בעמר


מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:47
שקיעה: 6:02
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג רסה‑רסח
21
ג יום הזכרון
יח בעמר


עלות: 4:53
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:55
או״ח ג רסט‑רעב
22
ד יום העצמאות
יט בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:57
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:29
או״ח ג רעג‑רעו
23
ה כ בעמר

מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:46
הדלקת נרות: 5:44
שקיעה: 6:02
או״ח ג רעז‑רפ
24
ו תזריע-מצרע
כא בעמר
הבדלה: 6:45
או״ח ג רפא‑רפד
25
ז כב בעמר


עלות: 4:52
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:54
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג רפה‑רפח
26
ח כג בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
או״ח ג רפט‑רצב
27
ט כד בעמר


מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:45
שקיעה: 6:01
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג רצג‑רצו
28
י כה בעמר


עלות: 4:51
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:54
או״ח ג רצז‑ש
29
יא כו בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:28
או״ח ג שא‑שד
30

© 2002 The AishDas Society.