לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


תשרי - מרחשוןOctober 2015
תשרי - מרחשון


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יח תשרי סוכות יום ד'

ס“ז ק‘ שמע: 8:48
ס“ז תפילה: 9:49
חצות: 11:50
מנחה גדולה: 12:20
יו״ד א רלח‑רמ
1
יט סוכות יום ה'

מנחה קטנה: 3:21
פלג המנחה: 4:37
הדלקת נרות: 5:35
שקיעה: 5:53
יו״ד א רמא‑רמג
2
כ סוכות יום ו'
הבדלה: 6:37
יו״ד א רמד‑רמו
3
כא הושנא רבה

עלות: 4:44
משיכיר: 5:05
הנץ: 5:45
הדלקת נרות: 5:34
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א רמז‑רמט
4
כב שמיני עצרת

ס“ז ק‘ שמע: 8:47
ס“ז תפילה: 9:47
חצות: 11:49
מנחה גדולה: 12:19
יו״ד א רנ‑רנב
5
כג שמחת תורה

מנחה קטנה: 3:20
פלג המנחה: 4:36
שקיעה: 5:52
הבדלה: 6:36
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א רנג‑רנה
6
כד


עלות: 4:43
משיכיר: 5:04
הנץ: 5:44
יו״ד א רנו‑רנח
7
כה

ס“ז ק‘ שמע: 8:46
ס“ז תפילה: 9:46
חצות: 11:48
מנחה גדולה: 12:18
יו״ד א רנט‑רסא
8
כו

מנחה קטנה: 3:19
פלג המנחה: 4:35
הדלקת נרות: 5:33
שקיעה: 5:51
יו״ד א רסב‑רסד
9
כז בראשית
הבדלה: 6:35
יו״ד א רסה‑רסז
10
כח


עלות: 4:42
משיכיר: 5:02
הנץ: 5:43
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א רסח‑רע
11
כט

ס“ז ק‘ שמע: 8:45
ס“ז תפילה: 9:45
חצות: 11:47
מנחה גדולה: 12:17
יו״ד א רעא‑רעג
12
ל


מנחה קטנה: 3:18
פלג המנחה: 4:34
שקיעה: 5:50
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א רעד‑רעו
13
א מרחשון


עלות: 4:41
משיכיר: 5:02
הנץ: 5:43
יו״ד א רעז‑רעט
14
ב

ס“ז ק‘ שמע: 8:44
ס“ז תפילה: 9:45
חצות: 11:46
מנחה גדולה: 12:16
יו״ד א רפ‑רפב
15
ג

מנחה קטנה: 3:18
פלג המנחה: 4:33
הדלקת נרות: 5:31
שקיעה: 5:49
יו״ד א רפג‑רפה
16
ד נח
הבדלה: 6:33
יו״ד א רפו‑רפח
17
ה


עלות: 4:40
משיכיר: 5:01
הנץ: 5:42
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א רפט‑רצא
18
ו

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:44
חצות: 11:45
מנחה גדולה: 12:15
יו״ד א רצב‑רצד
19
ז


מנחה קטנה: 3:17
פלג המנחה: 4:33
שקיעה: 5:48
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א רצה‑רצז
20
ח


עלות: 4:39
משיכיר: 5:00
הנץ: 5:41
יו״ד א רצח‑ש
21
ט

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:45
מנחה גדולה: 12:15
יו״ד א שא‑שג
22
י

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
הדלקת נרות: 5:30
שקיעה: 5:48
יו״ד א שד‑שו
23
יא לךלך
הבדלה: 6:32
יו״ד א שז‑שט
24
יב


עלות: 4:38
משיכיר: 4:59
הנץ: 5:41
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א שי‑שיב
25
יג

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
יו״ד א שיג‑שטו
26
יד


מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
שקיעה: 5:47
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א שטז‑שיח
27
טו


עלות: 4:38
משיכיר: 4:59
הנץ: 5:40
יו״ד א שיט‑שכא
28
טז

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
יו״ד א שכב‑שכד
29
יז

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:31
הדלקת נרות: 5:29
שקיעה: 5:47
יו״ד א שכה‑שכז
30
יח וירא
הבדלה: 6:31
יו״ד א שכח‑של
31

© 2002 The AishDas Society.