לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


כסלו - טבתDecember 2015
כסלו - טבת


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יט כסלו


מנחה קטנה: 3:21
פלג המנחה: 4:37
שקיעה: 5:52
יו״ד א תכא‑תכג
1
כ


עלות: 4:40
משיכיר: 5:02
הנץ: 5:46
יו״ד א תכד‑תכו
2
כא

ס“ז ק‘ שמע: 8:48
ס“ז תפילה: 9:49
חצות: 11:50
מנחה גדולה: 12:20
יו״ד א תכז‑תכט
3
כב

מנחה קטנה: 3:22
פלג המנחה: 4:38
הדלקת נרות: 5:36
שקיעה: 5:54
יו״ד א תל‑תלב
4
כג וישב
הבדלה: 6:38
יו״ד א תלג‑תלה
5
כד חנוכה: א' נר


עלות: 4:41
משיכיר: 5:03
הנץ: 5:47
יו״ד א תלו‑תלח
6
כה חנוכה: ב' נרות

ס“ז ק‘ שמע: 8:50
ס“ז תפילה: 9:50
חצות: 11:51
מנחה גדולה: 12:22
יו״ד א תלט‑תמא
7
כו חנוכה: ג' נרות


מנחה קטנה: 3:24
פלג המנחה: 4:40
שקיעה: 5:55
יו״ד א תמב‑תמד
8
כז חנוכה: ד' נרות


עלות: 4:42
משיכיר: 5:05
הנץ: 5:49
יו״ד א תמה‑תמז
9
כח חנוכה: ה' נרות

ס“ז ק‘ שמע: 8:51
ס“ז תפילה: 9:52
חצות: 11:53
מנחה גדולה: 12:23
יו״ד א תמח‑תנ
10
כט חנוכה: ו' נרות

מנחה קטנה: 3:25
פלג המנחה: 4:41
הדלקת נרות: 5:39
שקיעה: 5:57
יו״ד א תנא‑תנג
11
ל מקץ
חנוכה: ז' נרות
הבדלה: 6:41
יו״ד א תנד‑תנו
12
א טבת חנוכה: ח' נרות


עלות: 4:44
משיכיר: 5:06
הנץ: 5:51
יו״ד א תנז‑תנט
13
ב חנוכה: יום ח'

ס“ז ק‘ שמע: 8:53
ס“ז תפילה: 9:53
חצות: 11:55
מנחה גדולה: 12:25
יו״ד א תס‑תסב
14
ג


מנחה קטנה: 3:27
פלג המנחה: 4:43
שקיעה: 5:59
יו״ד א תסג‑תסה
15
ד


עלות: 4:45
משיכיר: 5:08
הנץ: 5:52
יו״ד א תסו‑תסח
16
ה

ס“ז ק‘ שמע: 8:54
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:26
יו״ד א תסט‑תעא
17
ו

מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
יו״ד א תעב‑תעד
18
ז ויגש
הבדלה: 6:44
יו״ד א תעה‑תעז
19
ח


עלות: 4:47
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:54
יו״ד א תעח‑תפ
20
ט

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
יו״ד א תפא‑תפג
21
י עשרה בטבת


מנחה קטנה: 8:31
פלג המנחה: 7:16
שקיעה: 6:02
יו״ד א תפד‑תפו
22
יא


עלות: 4:49
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:55
יו״ד א תפז‑תפט
23
יב

ס“ז ק‘ שמע: 2:58
ס“ז תפילה: 1:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:29
יו״ד א תצ‑תצב
24
יג

מנחה קטנה: 8:32
פלג המנחה: 7:18
הדלקת נרות: 5:45
שקיעה: 6:03
יו״ד א תצג‑תצה
25
יד ויחי
הבדלה: 6:48
יו״ד א תצו‑תצח
26
טו


עלות: 4:51
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:57
יו״ד א תצט‑תקא
27
טז

ס“ז ק‘ שמע: 3:00
ס“ז תפילה: 2:00
חצות: 12:01
מנחה גדולה: 12:31
יו״ד א תקב‑תקד
28
יז


מנחה קטנה: 8:34
פלג המנחה: 7:20
שקיעה: 6:05
יו״ד א תקה‑תקז
29
יח


עלות: 4:52
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:59
יו״ד א תקח‑תקי
30
יט

ס“ז ק‘ שמע: 3:01
ס“ז תפילה: 2:02
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:33
יו״ד א תקיא‑תקיג
31

© 2002 The AishDas Society.