לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אלול - תשריSeptember 2014
אלול - תשרי


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ו אלול

ס“ז ק‘ שמע: 8:58
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:30
או״ח א תקצג‑תקצו
1
ז


מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:47
שקיעה: 6:03
או״ח א תקצז‑תקצח
2
ח


עלות: 4:54
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:56
או״ח ב א‑ד
3
ט

ס“ז ק‘ שמע: 8:57
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:29
או״ח ב ה‑ח
4
י

מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:46
הדלקת נרות: 5:44
שקיעה: 6:02
או״ח ב ט‑יב
5
יא כיתצא
הבדלה: 6:46
או״ח ב יג‑טז
6
יב


עלות: 4:53
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:55
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב יז‑כ
7
יג

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
או״ח ב כא‑כד
8
יד


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
שקיעה: 6:01
או״ח ב כה‑כח
9
טו


עלות: 4:52
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:54
או״ח ב כט‑לב
10
טז

ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ב לג‑לו
11
יז

מנחה קטנה: 3:28
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
או״ח ב לז‑מ
12
יח כיתבוא
הבדלה: 6:43
או״ח ב מא‑מד
13
יט


עלות: 4:51
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:52
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב מה‑מח
14
כ

ס“ז ק‘ שמע: 8:54
ס“ז תפילה: 9:54
חצות: 11:55
מנחה גדולה: 12:26
או״ח ב מט‑נב
15
כא


מנחה קטנה: 3:27
פלג המנחה: 4:43
שקיעה: 5:58
או״ח ב נג‑נו
16
כב


עלות: 4:50
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:51
או״ח ב נז‑ס
17
כג

ס“ז ק‘ שמע: 8:53
ס“ז תפילה: 9:53
חצות: 11:54
מנחה גדולה: 12:25
או״ח ב סא‑סד
18
כד

מנחה קטנה: 3:26
פלג המנחה: 4:42
הדלקת נרות: 5:39
שקיעה: 5:57
או״ח ב סה‑סח
19
כה נצבים-וילך
Leil Selichot
הבדלה: 6:41
או״ח ב סט‑עב
20
כו


עלות: 4:49
משיכיר: 5:09
הנץ: 5:50
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב עג‑עו
21
כז

ס“ז ק‘ שמע: 8:51
ס“ז תפילה: 9:52
חצות: 11:53
מנחה גדולה: 12:23
או״ח ב עז‑פ
22
כח


מנחה קטנה: 3:24
פלג המנחה: 4:40
שקיעה: 5:56
או״ח ב פא‑פד
23
כט ערב ראש השנה

עלות: 4:48
משיכיר: 5:08
הנץ: 5:49
הדלקת נרות: 5:38
או״ח ב פה‑פח
24
א תשרי ראש השנה

ס“ז ק‘ שמע: 8:50
ס“ז תפילה: 9:51
חצות: 11:52
מנחה גדולה: 12:22
או״ח ב פט‑צב
25
ב ראש השנה יום ב'

מנחה קטנה: 3:23
פלג המנחה: 4:39
הדלקת נרות: 5:37
שקיעה: 5:55
או״ח ב צג‑צו
26
ג האזינו
שובה
הבדלה: 6:39
או״ח ב צז‑ק
27
ד צום גדליה


עלות: 4:46
משיכיר: 5:07
הנץ: 5:47
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב קא‑קד
28
ה

ס“ז ק‘ שמע: 8:49
ס“ז תפילה: 9:49
חצות: 11:50
מנחה גדולה: 12:21
או״ח ב קה‑קח
29
ו


מנחה קטנה: 3:22
פלג המנחה: 4:38
שקיעה: 5:54
או״ח ב קט‑קיב
30

© 2002 The AishDas Society.