לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 ערוך השולחן,
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ירושלמי
 AishDas Events


ניסןApril 2014
ניסן


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
א ניסן


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:52
שקיעה: 6:07
י' הוריות י
1
ב


עלות: 4:59
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:00
י' הוריות יא
2
ג

ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:02
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:34
י' הוריות יב
3
ד

מנחה קטנה: 3:35
פלג המנחה: 4:51
הדלקת נרות: 5:49
שקיעה: 6:07
י' הוריות יג
4
ה מצרע
הבדלה: 6:50
י' הוריות יד
5
ו


עלות: 4:58
משיכיר: 5:18
הנץ: 5:59
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' הוריות טו
6
ז

ס“ז ק‘ שמע: 9:01
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:02
מנחה גדולה: 12:33
י' הוריות טז
7
ח


מנחה קטנה: 3:34
פלג המנחה: 4:50
שקיעה: 6:05
י' הוריות יז
8
ט


עלות: 4:57
משיכיר: 5:17
הנץ: 5:58
י' הוריות יח
9
י

ס“ז ק‘ שמע: 9:00
ס“ז תפילה: 10:00
חצות: 12:01
מנחה גדולה: 12:32
י' הוריות יט
10
יא

מנחה קטנה: 3:33
פלג המנחה: 4:49
הדלקת נרות: 5:47
שקיעה: 6:05
י' נידה א
11
יב אחרי מות
הגדול
הבדלה: 6:48
י' נידה ב
12
יג


עלות: 4:55
משיכיר: 5:16
הנץ: 5:57
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה ג
13
יד תענית בכורות
ערב פסח
ס“ז ק‘ שמע: 8:59
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:31
הדלקת נרות: 5:46
י' נידה ד
14
טו פסח יום א'


מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:48
שקיעה: 6:04
י' נידה ה
15
טז פסחיום ב'
א בעמר

עלות: 4:54
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:56
הבדלה: 6:47
י' נידה ו
16
יז פסח יום ג'
ב בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:58
ס“ז תפילה: 9:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:30
י' נידה ז
17
יח פסח יום ד'
ג בעמר

מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:47
הדלקת נרות: 5:45
שקיעה: 6:03
י' נידה ח
18
יט פסח יום ה'
ד בעמר
הבדלה: 6:47
י' נידה ט
19
כ פסח יום ו'
ה בעמר

עלות: 4:53
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:56
הדלקת נרות: 5:44
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' נידה י
20
כא פסח יום ז'
ו בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:57
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:29
י' נידה יא
21
כב פסח יום ח'
ז בעמר

מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:46
שקיעה: 6:02
הבדלה: 6:46
י' נידה יב
22
כג ח בעמר


עלות: 4:52
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:55
י' נידה יג
23
כד ט בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
י' ברכות א
24
כה י בעמר

מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:46
הדלקת נרות: 5:43
שקיעה: 6:01
י' ברכות ב
25
כו קדשים
יא בעמר
הבדלה: 6:45
י' ברכות ג
26
כז יב בעמר


עלות: 4:51
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:54
9am: Yavneh Minyan Vaad
י' ברכות ד
27
כח יום השואה
יג בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
י' ברכות ה
28
כט יד בעמר


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
שקיעה: 6:01
י' ברכות ו
29
ל טו בעמר


עלות: 4:51
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:54
י' ברכות ז
30

© 2002 The AishDas Society.