לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


כסלו - טבתDecember 2014
כסלו - טבת


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ט כסלו

ס“ז ק‘ שמע: 8:47
ס“ז תפילה: 9:48
חצות: 11:49
מנחה גדולה: 12:19
או״ח ב שנז‑שס
1
י


מנחה קטנה: 3:21
פלג המנחה: 4:37
שקיעה: 5:53
או״ח ב שסא‑שסד
2
יא


עלות: 4:40
משיכיר: 5:02
הנץ: 5:46
או״ח ב שסה‑שסח
3
יב

ס“ז ק‘ שמע: 8:48
ס“ז תפילה: 9:49
חצות: 11:50
מנחה גדולה: 12:20
או״ח ב שסט‑שעב
4
יג

מנחה קטנה: 3:23
פלג המנחה: 4:38
הדלקת נרות: 5:36
שקיעה: 5:54
או״ח ב שעג‑שעו
5
יד וישלח
הבדלה: 6:38
או״ח ב שעז‑שפ
6
טו


עלות: 4:42
משיכיר: 5:04
הנץ: 5:48
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב שפא‑שפד
7
טז

ס“ז ק‘ שמע: 8:50
ס“ז תפילה: 9:51
חצות: 11:52
מנחה גדולה: 12:22
או״ח ב שפה‑שפח
8
יז


מנחה קטנה: 3:24
פלג המנחה: 4:40
שקיעה: 5:56
או״ח ב שפט‑שצב
9
יח


עלות: 4:43
משיכיר: 5:05
הנץ: 5:49
או״ח ב שצג‑שצו
10
יט

ס“ז ק‘ שמע: 8:51
ס“ז תפילה: 9:52
חצות: 11:53
מנחה גדולה: 12:23
או״ח ב שצז‑ת
11
כ

מנחה קטנה: 3:26
פלג המנחה: 4:41
הדלקת נרות: 5:39
שקיעה: 5:57
או״ח ב תא‑תד
12
כא וישב
הבדלה: 6:42
או״ח ב תה‑תח
13
כב


עלות: 4:44
משיכיר: 5:07
הנץ: 5:51
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תט‑תיב
14
כג

ס“ז ק‘ שמע: 8:53
ס“ז תפילה: 9:54
חצות: 11:55
מנחה גדולה: 12:25
או״ח ב תיג‑תטז
15
כד חנוכה: א' נר


מנחה קטנה: 3:28
פלג המנחה: 4:43
שקיעה: 5:59
או״ח ב תיז‑תכ
16
כה חנוכה: ב' נרות


עלות: 4:46
משיכיר: 5:08
הנץ: 5:52
או״ח ב תכא‑תכד
17
כו חנוכה: ג' נרות

ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ב תכה‑תכח
18
כז חנוכה: ד' נרות

מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
או״ח ב תכט‑תלב
19
כח מקץ
חנוכה: ה' נרות
הבדלה: 6:45
או״ח ב תלג‑תלו
20
כט חנוכה: ו' נרות


עלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:54
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תלז‑תמ
21
ל חנוכה: ז' נרות

ס“ז ק‘ שמע: 2:57
ס“ז תפילה: 1:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
או״ח ב תמא‑תמד
22
א טבת חנוכה: ח' נרות


מנחה קטנה: 8:31
פלג המנחה: 7:17
שקיעה: 6:02
או״ח ב תמה‑תמח
23
ב חנוכה: יום ח'


עלות: 4:49
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:56
או״ח ב תמט‑תנב
24
ג

ס“ז ק‘ שמע: 2:58
ס“ז תפילה: 1:59
חצות: 12:00
מנחה גדולה: 12:30
או״ח ב תנג‑תנו
25
ד

מנחה קטנה: 8:33
פלג המנחה: 7:18
הדלקת נרות: 5:46
שקיעה: 6:04
או״ח ב תנז‑תס
26
ה ויגש
הבדלה: 6:48
או״ח ב תסא‑תסד
27
ו


עלות: 4:51
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:58
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב תסה‑תסח
28
ז

ס“ז ק‘ שמע: 3:00
ס“ז תפילה: 2:01
חצות: 12:02
מנחה גדולה: 12:32
או״ח ב תסט‑תעב
29
ח


מנחה קטנה: 8:34
פלג המנחה: 7:20
שקיעה: 6:06
או״ח ב תעג‑תעו
30
ט


עלות: 4:53
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:59
או״ח ב תעז‑תפ
31

© 2002 The AishDas Society.