לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


מרחשון - כסלוNovember 2014
מרחשון - כסלו


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ח מרחשון לךלך
הבדלה: 6:31
או״ח ב רלז‑רמ
1
ט


עלות: 4:37
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:40
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב רמא‑רמד
2
י

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:42
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
או״ח ב רמה‑רמח
3
יא


מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:31
שקיעה: 5:47
או״ח ב רמט‑רנב
4
יב


עלות: 4:37
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:40
או״ח ב רנג‑רנו
5
יג

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:42
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
או״ח ב רנז‑רס
6
יד

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:31
הדלקת נרות: 5:29
שקיעה: 5:47
או״ח ב רסא‑רסד
7
טו וירא
הבדלה: 6:31
או״ח ב רסה‑רסח
8
טז


עלות: 4:36
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:40
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב רסט‑רעב
9
יז

ס“ז ק‘ שמע: 8:42
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:14
או״ח ב רעג‑רעו
10
יח


מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
שקיעה: 5:47
או״ח ב רעז‑רפ
11
יט


עלות: 4:36
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:41
או״ח ב רפא‑רפד
12
כ

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:43
חצות: 11:44
מנחה גדולה: 12:15
או״ח ב רפה‑רפח
13
כא

מנחה קטנה: 3:16
פלג המנחה: 4:32
הדלקת נרות: 5:30
שקיעה: 5:48
או״ח ב רפט‑רצב
14
כב חיי שרה
הבדלה: 6:32
או״ח ב רצג‑רצו
15
כג


עלות: 4:37
משיכיר: 4:58
הנץ: 5:41
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב רצז‑ש
16
כד

ס“ז ק‘ שמע: 8:43
ס“ז תפילה: 9:44
חצות: 11:45
מנחה גדולה: 12:15
או״ח ב שא‑שד
17
כה


מנחה קטנה: 3:17
פלג המנחה: 4:33
שקיעה: 5:49
או״ח ב שה‑שח
18
כו


עלות: 4:37
משיכיר: 4:59
הנץ: 5:42
או״ח ב שט‑שיב
19
כז

ס“ז ק‘ שמע: 8:44
ס“ז תפילה: 9:44
חצות: 11:46
מנחה גדולה: 12:16
או״ח ב שיג‑שטז
20
כח

מנחה קטנה: 3:18
פלג המנחה: 4:34
הדלקת נרות: 5:31
שקיעה: 5:49
או״ח ב שיז‑שכ
21
כט תולדות
הבדלה: 6:34
או״ח ב שכא‑שכד
22
א כסלו


עלות: 4:38
משיכיר: 4:59
הנץ: 5:43
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב שכה‑שכח
23
ב

ס“ז ק‘ שמע: 8:45
ס“ז תפילה: 9:45
חצות: 11:47
מנחה גדולה: 12:17
או״ח ב שכט‑שלב
24
ג


מנחה קטנה: 3:19
פלג המנחה: 4:35
שקיעה: 5:50
או״ח ב שלג‑שלו
25
ד


עלות: 4:38
משיכיר: 5:00
הנץ: 5:44
או״ח ב שלז‑שמ
26
ה

ס“ז ק‘ שמע: 8:46
ס“ז תפילה: 9:46
חצות: 11:48
מנחה גדולה: 12:18
או״ח ב שמא‑שמד
27
ו

מנחה קטנה: 3:20
פלג המנחה: 4:36
הדלקת נרות: 5:33
שקיעה: 5:51
או״ח ב שמה‑שמח
28
ז ויצא
הבדלה: 6:36
או״ח ב שמט‑שנב
29
ח


עלות: 4:39
משיכיר: 5:01
הנץ: 5:45
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ב שנג‑שנו
30

© 2002 The AishDas Society.