לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אייר - סיוןMay 2015
אייר - סיון


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יב אייר כז בעמר


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
הדלקת נרות: 5:43
שקיעה: 6:01
או״ח ג שה‑שח
1
יג אחרי מות-קדשים
כח בעמר
הבדלה: 6:45
או״ח ג שט‑שיב
2
יד פסחיום שני
כט בעמר


עלות: 4:50
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:53
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג שיג‑שטז
3
טו ל בעמר


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שיז‑שכ
4
טז לא בעמרמנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:44
שקיעה: 6:00
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג שכא‑שכד
5
יז לב בעמרעלות: 4:49
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:53
או״ח ג שכה‑שכח
6
יח ל"ג בעומר
לג בעמר

ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שכט‑שלב
7
יט לד בעמר


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
או״ח ג שלג‑שלו
8
כ אמור
לה בעמר
הבדלה: 6:44
או״ח ג שלז‑שמ
9
כא לו בעמרעלות: 4:49
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:53
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג שמא‑שמד
10
כב לז בעמר


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שמה‑שמח
11
כג לח בעמרמנחה קטנה: 3:28
פלג המנחה: 4:44
שקיעה: 6:00
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג שמט‑שנב
12
כד לט בעמרעלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:53
או״ח ג שנג‑שנו
13
כה מ בעמר


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שנז‑שס
14
כו מא בעמר


מנחה קטנה: 3:28
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
או״ח ג שסא‑שסד
15
כז בהר-בחקתי
מב בעמר
הבדלה: 6:44
או״ח ג שסה‑שסח
16
כח יום ירושלים
מג בעמר


עלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:53
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג שסט‑שעב
17
כט מד בעמר


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שעג‑שעו
18
א סיון מה בעמרמנחה קטנה: 3:28
פלג המנחה: 4:44
שקיעה: 6:00
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
או״ח ג שעז‑שפ
19
ב מו בעמרעלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:53
או״ח ג שפא‑שפד
20
ג מז בעמר


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג שפה‑שפח
21
ד מח בעמר


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
או״ח ג שפט‑שצב
22
ה במדבר
ערב שבועות
מט בעמרהדלקת נרות: 5:42
הבדלה: 6:44
או״ח ג שצג‑שצו
23
ו שבועות יום א'עלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:53
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח ג שצז‑ת
24
ז שבועות יום ב'

ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
הבדלה: 6:44
או״ח ג תא‑תד
25
חמנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
שקיעה: 6:01
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
או״ח ג תה‑תח
26
טעלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:54
או״ח ג תט‑תיב
27
י


ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
או״ח ג תיג‑תטז
28
יא


מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:45
הדלקת נרות: 5:43
שקיעה: 6:01
או״ח ג תיז‑תכ
29
יב נשא

הבדלה: 6:45
או״ח ג תכא‑תכד
30
יגעלות: 4:48
משיכיר: 5:10
הנץ: 5:54
או״ח ג תכה‑תכח
31

© 2002 The AishDas Society.