לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אלול - תשריSeptember 2015
אלול - תשרי


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
יז אלול


מנחה קטנה: 3:32
פלג המנחה: 4:48
שקיעה: 6:04
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א קעה‑קעז
1
יח


עלות: 4:55
משיכיר: 5:15
הנץ: 5:56
יו״ד א קעח‑קפ
2
יט

ס“ז ק‘ שמע: 8:58
ס“ז תפילה: 9:58
חצות: 11:59
מנחה גדולה: 12:30
יו״ד א קפא‑קפג
3
כ

מנחה קטנה: 3:31
פלג המנחה: 4:47
הדלקת נרות: 5:45
שקיעה: 6:03
יו״ד א קפד‑קפו
4
כא כיתבוא
Leil Selichot
הבדלה: 6:46
יו״ד א קפז‑קפט
5
כב


עלות: 4:54
משיכיר: 5:14
הנץ: 5:55
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א קצ‑קצב
6
כג

ס“ז ק‘ שמע: 8:56
ס“ז תפילה: 9:57
חצות: 11:58
מנחה גדולה: 12:28
יו״ד א קצג‑קצה
7
כד


מנחה קטנה: 3:30
פלג המנחה: 4:45
שקיעה: 6:01
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א קצו‑קצח
8
כה


עלות: 4:53
משיכיר: 5:13
הנץ: 5:54
יו״ד א קצט‑רא
9
כו

ס“ז ק‘ שמע: 8:55
ס“ז תפילה: 9:56
חצות: 11:57
מנחה גדולה: 12:27
יו״ד א רב‑רד
10
כז

מנחה קטנה: 3:29
פלג המנחה: 4:44
הדלקת נרות: 5:42
שקיעה: 6:00
יו״ד א רה‑רז
11
כח נצבים
הבדלה: 6:44
יו״ד א רח‑רי
12
כט ערב ראש השנה

עלות: 4:51
משיכיר: 5:12
הנץ: 5:53
הדלקת נרות: 5:41
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א ריא‑ריג
13
א תשרי ראש השנה

ס“ז ק‘ שמע: 8:54
ס“ז תפילה: 9:55
חצות: 11:56
מנחה גדולה: 12:26
יו״ד א ריד‑רטז
14
ב ראש השנה יום ב'

מנחה קטנה: 3:27
פלג המנחה: 4:43
שקיעה: 5:59
הבדלה: 6:43
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א ריז‑ריט
15
ג צום גדליה


עלות: 4:50
משיכיר: 5:11
הנץ: 5:52
יו״ד א רכ‑רכב
16
ד

ס“ז ק‘ שמע: 8:53
ס“ז תפילה: 9:53
חצות: 11:55
מנחה גדולה: 12:25
יו״ד א רכג‑רכה
17
ה

מנחה קטנה: 3:26
פלג המנחה: 4:42
הדלקת נרות: 5:40
שקיעה: 5:58
יו״ד א רכו‑רכח
18
ו וילך
שובה
הבדלה: 6:41
יו״ד א רכט‑רלא
19
ז


עלות: 4:49
משיכיר: 5:09
הנץ: 5:50
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א רלב‑רלד
20
ח

ס“ז ק‘ שמע: 8:51
ס“ז תפילה: 9:52
חצות: 11:53
מנחה גדולה: 12:23
יו״ד א רלה‑רלז
21
ט ערב יום כפור

מנחה קטנה: 3:25
פלג המנחה: 4:41
הדלקת נרות: 5:38
שקיעה: 5:56
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (live meeting)
יו״ד א רלח‑רמ
22
י יום כפור

עלות: 4:48
משיכיר: 5:08
הנץ: 5:49
הבדלה: 6:40
יו״ד א רמא‑רמג
23
יא

ס“ז ק‘ שמע: 8:50
ס“ז תפילה: 9:51
חצות: 11:52
מנחה גדולה: 12:22
יו״ד א רמד‑רמו
24
יב

מנחה קטנה: 3:24
פלג המנחה: 4:39
הדלקת נרות: 5:37
שקיעה: 5:55
יו״ד א רמז‑רמט
25
יג האזינו
הבדלה: 6:39
יו״ד א רנ‑רנב
26
יד ערב סוכות

עלות: 4:47
משיכיר: 5:07
הנץ: 5:48
הדלקת נרות: 5:37
9am: Yavneh Minyan Vaad
יו״ד א רנג‑רנה
27
טו סוכות יום א'

ס“ז ק‘ שמע: 8:49
ס“ז תפילה: 9:50
חצות: 11:51
מנחה גדולה: 12:21
יו״ד א רנו‑רנח
28
טז סוכות יום ב'

מנחה קטנה: 3:22
פלג המנחה: 4:38
שקיעה: 5:54
הבדלה: 6:38
7:30pm: Netiv haDaat - TMI va'ad (online meeting)
יו״ד א רנט‑רסא
29
יז סוכות יום ג'


עלות: 4:46
משיכיר: 5:06
הנץ: 5:47
יו״ד א רסב‑רסד
30

© 2002 The AishDas Society.