לוח זמנים
לימוד יומי:
 דף,
 ירושלמי,
 עה״ש (דפי ברוכמן),
 וקצור ש"ע
 AishDas Events
 ערוך השולחן
 AishDas Events


אב - אלולAugust 2014
אב - אלול


זמנים ל-
זמנים ל-
(Unknown city), US
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת
ה אב

מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
הדלקת נרות: 5:52
שקיעה: 6:10
או״ח א תקיא‑תקיג
1
ו דברים
חזון
הבדלה: 6:54
או״ח א תקיד‑תקטז
2
ז


עלות: 4:59
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:03
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תקיז‑תקיט
3
ח ערב תשעה באב

ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תקכ‑תקכב
4
ט תשעה באב


מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:54
שקיעה: 6:09
או״ח א תקכג‑תקכה
5
י


עלות: 4:59
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:02
או״ח א תקכו‑תקכח
6
יא

ס“ז ק‘ שמע: 9:04
ס“ז תפילה: 10:05
חצות: 12:06
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תקכט‑תקלא
7
יב

מנחה קטנה: 3:38
פלג המנחה: 4:53
הדלקת נרות: 5:51
שקיעה: 6:09
או״ח א תקלב‑תקלד
8
יג ואתחנן
נחמו
הבדלה: 6:53
או״ח א תקלה‑תקלז
9
יד


עלות: 4:58
משיכיר: 5:20
הנץ: 6:02
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תקלח‑תקמ
10
טו

ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:36
או״ח א תקמא‑תקמג
11
טז


מנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:53
שקיעה: 6:09
או״ח א תקמד‑תקמו
12
יז


עלות: 4:58
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:01
או״ח א תקמז‑תקמט
13
יח

ס“ז ק‘ שמע: 9:03
ס“ז תפילה: 10:04
חצות: 12:05
מנחה גדולה: 12:35
או״ח א תקנ‑תקנב
14
יט

מנחה קטנה: 3:37
פלג המנחה: 4:52
הדלקת נרות: 5:50
שקיעה: 6:08
או״ח א תקנג‑תקנה
15
כ עקב
הבדלה: 6:52
או״ח א תקנו‑תקנח
16
כא


עלות: 4:58
משיכיר: 5:19
הנץ: 6:01
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תקנט‑תקסא
17
כב

ס“ז ק‘ שמע: 9:02
ס“ז תפילה: 10:03
חצות: 12:04
מנחה גדולה: 12:34
או״ח א תקסב‑תקסד
18
כג


מנחה קטנה: 3:36
פלג המנחה: 4:51
שקיעה: 6:07
או״ח א תקסה‑תקסז
19
כד


עלות: 4:57
משיכיר: 5:18
הנץ: 6:00
או״ח א תקסח‑תקע
20
כה

ס“ז ק‘ שמע: 9:01
ס“ז תפילה: 10:02
חצות: 12:03
מנחה גדולה: 12:33
או״ח א תקעא‑תקעג
21
כו

מנחה קטנה: 3:35
פלג המנחה: 4:51
הדלקת נרות: 5:48
שקיעה: 6:06
או״ח א תקעד‑תקעו
22
כז ראה
הבדלה: 6:50
או״ח א תקעז‑תקעט
23
כח


עלות: 4:57
משיכיר: 5:18
הנץ: 5:59
9am: Yavneh Minyan Vaad
או״ח א תקפ‑תקפב
24
כט

ס“ז ק‘ שמע: 9:00
ס“ז תפילה: 10:01
חצות: 12:02
מנחה גדולה: 12:32
או״ח א תקפג‑תקפה
25
ל


מנחה קטנה: 3:34
פלג המנחה: 4:50
שקיעה: 6:05
או״ח א תקפו‑תקפח
26
א אלול


עלות: 4:56
משיכיר: 5:17
הנץ: 5:58
או״ח א תקפט‑תקצא
27
ב

ס“ז ק‘ שמע: 9:00
ס“ז תפילה: 10:00
חצות: 12:01
מנחה גדולה: 12:32
או״ח א תקצב‑תקצד
28
ג

מנחה קטנה: 3:33
פלג המנחה: 4:49
הדלקת נרות: 5:46
שקיעה: 6:04
או״ח א תקצה‑תקצז
29
ד שופטים
הבדלה: 6:48
או״ח א תקצח
30
ה


עלות: 4:55
משיכיר: 5:16
הנץ: 5:57
או״ח ב א‑ג
31

© 2002 The AishDas Society.