Yearly Archive: 2013

4

Mixed Motives

See the value of a single mitzvah, even if performed for primarily ulterior motives! From Yerushalmi Qiddushin 22b: א”ר יוחנן: אם שמעת דבר מר’ ליעזר בנו של ר”י הגלילי, נקב אזנך כאפרכס. הזו ושמע דאמר רבי יוחנן, ר’ ליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אפי’ תשע ומאות ותשעים ותשעה מלאכים מלמדין עליו חובה, ומלאך אחד מלמד עליו זכות, הקב”ה...

0

Recorded Video Classes

I just completed a webinar (3 classes, 45 min each) for The Mussar Institute on Project Sinai‘s web site. Recordings of the classes are available on Project Sinai’s site: First Shiur. (The volume is overly loud for the first 3 min or so, which includes most of a rough biography of Rav Shimon Shkop, but not the actual text.) Second...

0

An amazing, wonderful and fundamental Tanchuma

H/T RYGB, who posted this Tanchuma under the same title (“An amazing, …”). I would like to add translation. Medrash Tanchuma, Tzav (#3 in Warsaw ed., #5 in Buber ed.): “This is the Torah of the praise-of-peace [offerings]…” (Vayiqra 7:11) This is what is written “Its ways are ways of pleasantness, and all its paths are peace.” (Mishlei 3:17). Everything that...

0

Tum’ah in a Private Domain

A central theme in this “Phenomenology” category of this blog is an extension of an idea from a responsum by R’ Aqiva Eiger. That extension isn’t really part of this observation, but since I’m revisiting the topic, I’m categorizing it here anyway. To save you looking up a prior post and me figuring out another way to explain RAE’s position:...

7

HP, Chaos, and QM

Nowadays, it’s the norm to believe that all events in the universe, even which way a leaf falls in the middle of the forest, is subject to specific Divine Providence (hashgachah peratis — HP in Avodah parlance). However, the Lubavitcher Rebbe says this notion was a chiddush of the Baal Shem Tov’s, and R’ Chaim Friedlander in Sifsei Chaim credits...

1

What’s the rush?

דְּבַשׁ מָצָאתָ אֱכֹל דַּיֶּךָּ פֶּן תִּשְׂבָּעֶנּוּ וַהֲקֵאתוֹ. If you find honey, eat just enough; lest you get full and vomit it. – Mishlei 25:16 (In the days of the geonim and earlier rishonim it was customary to start a derashah with a verse from Mishlei and then use its explanation to conclude with an explanation of something from the parashah. I’m...

5

The Fourth Son

We can consider the rasha, the evil child, to be a failed chakham (the wise one). He is engaged with the laws of Pesach, but unlike the first child, he rejects them. The third son, the tam, is usually defined simple in an unsophisticated or ignorant sense, as though his approach is inferior to the wise child’s. But when we find the word “tam”...

2

Redemption and Teshuvah

My friend Neil Harris wrote over on his blog Modern Uberdox: I pray that this Pesach brings an end to the exile of the self and a redemption of the person I was created to be. On which I commented: First reaction: Beautiful! Second reaction: Woah, wait a second, how then is Pesach different than Yom Kippur? (not meant rhetorically)...

6

Tzav

Halakhah is the means G-d gave us to actively and creatively complete ourselves, to use our Image-of-G-d ability to be who choose to make ourselves and become ever close to that “Image”. The word we generally use is “mitzvah” — that which someone commanded. Notably it is not the more direct conjugation, “tzava” — commandment. It is written as though...

0

Vayiqra 2

A second thought on the first / title word of parashas Vayiqra… וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. And He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Ohel Moeid, saying. – Vayiqra 1:1   “וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה” – (יומא ד’ ת”כ) הקול הולך ומגיע לאזניו וכל ישראל לא שומעין יכול אף להפסקות היתה קריאה...

1

Vayiqra 1

וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. And He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Ohel Moeid, saying. – Vayiqra 1:1 “וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה” – לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חבה (יומא ד:; ויקרא רבה) לשון שמלאכי השרת משתמשים בו שנאמר (ישעי’ ו, ב) וקרא זה אל זה, אבל לנביאי האומות אומות העולם נגלה עליהן...

2

Halakhah: Truth or Law?

R’ Moshe Halbertal’s paper on the nature of machloqes found three classical positions. (I blogged on this back in 2005; and you can see RMH’s original 1994 paper “The History of Halakhah, Views from Within: Three Medieval Approaches to Tradition and Controversy“.) As I summarized it then: RM Halbertal proposes that there are three basic positions on plurality in halakhah:...

0

Purim and Ki Sisa

I have heard many derashos discussing the linkage between parashas Tetzaveh and Purim, which usually falls out around the week of Tetzaveh. Typically involving the discussion of the kohein‘s uniform in Tetzaveh and all the mentions of clothing in the megillah — people wearing their finest at the party, Esther’s change into royal clothes, sackcloth when the news of Haman’s...

4

The Rambam, Knowledge and Akrasia

(Version 3.) In the previous entry, I wrote: “Rav SR Hirsch argues that the Rambam only failed to find the meaning to the details of the mitzvos because his assumption that mitzvos serve to either (a) teach true monotheism, (b) wean us away from idolatry, or (c) create a society which enables us in these pursuits is based on Aristotle’s...

5

The Rambam’s Philosophy and Mesorah

The argument over whether the Rambam’s philosophy had a place in Jewish Thought didn’t end in 1306 when the Maimonidian Controversies (that began in his lifetime) died down. Even to this day, in many circles his Guide for the Perplexed and the first four chapters of the Mishneh Torah are not studied. (For similar reasons, in these communities, when Chovos...

12

A Retrospective Implication of Bitachon

Saying that I have bitachon, trust that Hashem sets up the world I experience to maximize my opportunity for success, implies that I believe that all of my failures are due to my own decisions. So, if I am not succeeding, there are really only two possibilities. Either I am not carrying my own side of the partnership. In which...

1

Two Kinds of Law, Teshuvah, and Par’oh’s Heart

We open the Shemoneh Esrei by referring to Hashem as “Hashem Elokeinu vEilokei avoseinu — Hashem, our G-d, and the G-d of our ancestors….” Three distinct ways of perceiving G-d are being given here: The tetragrammaton refers to the G-d Who “Will be – Is – Was” (taking the letters as a contraction), who is “the cause of existence” (taking...

6

Pagans in Our Midst

נענה רבן גמליאל ואמר: “צְדָקָה תְרוֹמֵם גּוֹי…” (משלי יד:לד) — אלו ישראל. דכתיב (דברי הימים א יז:כא) “וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל…” [וגו’] “…וְחֶסֶד לְאֻמִּים חַטָּאת”(משלי שם) — כל צדקה וחסד שעכו”ם עושין, חטא הוא להן. שאין עושין אלא להתיהר בו. וכל המתיהר נופל בגיהנם, שנאמר (משלי כא:כד), “זֵד יָהִיר לֵץ שְׁמוֹ עוֹשֶׂה בְּעֶבְרַת זָדוֹן.” ואין עברה אלא גיהנם שנאמר (צפניה א:טו),...