Monthly Archive: י״ג בתשרי תש״ע – Wed, Sep 30, 2009

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:23

כג: מתר להרבות בנדונית חתנים, כגון שפסק נדוניא לבתו והתנה עם חתנו שכל שנה שיניח אצלו את הנדוניא יתן לו כך וכך שכר, מתר, שאין זה אלא כמוסיף לו נדוניא, וכאלו אמר לו אני נותן לך מתנה כך וכך לזמן פלוני. ואם לא אתן לך לזמן פלוני, עוד אני מוסיף לך כך וכך, דמתר. ודוקא כשהתנו כן מיד בשעת כתיבת...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:22

כב: ודוקא בשכירות קרקע מתר לו להרבות בענין הזה, מפני שהקרקע נקנית לו מיד. אבל להרבות בשכירות פועל, אסור בענין זה, דהינו שאם שוכר את האדם שיעשה לו מלאכתו לאחר זמן ומקדים לו שכרו היום קדם שנכנס למלאכה ובשביל זה יעשה לו את המלאכה בפחות מן הראוי, זאת אסור, דכיון דהפועל אינו משתעבד מהשתא הוי ליה כמו הלואה. אך אם...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:21

כא: מתר להרבות שכר הקרקע. כיצד. השכיר לו את החצר ואמר לו קדם שהחזיק בו, אם תתן לי את השכירות מיד, הרי הוא לך בעשרה זהובים לשנה. ואם תשלם לי בכל חדש, תתן לי בעד כל חדש זהוב אחד, מתר. והטעם בזה, משום דמצד הדין שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף . הלכך כאשר לוקח ממנו זהוב בכל חדש, דהוו להו...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:20

כ: ראובן שהולך למקום שקונים סחורה בזול, יכול שמעון לומר לו, הבא לי סחורה משם ואני אתן לך רוח כך וכך, ובלבד שתהא אחריות הסחורה על ראובן עד שהוא מוסרה לשמעון If Re’uvein is traveling to a place where they sell some product cheaply, Shim’on is allowed to say to him, “Bring me merchandise from there, and I will give...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:19

יט: מתר להלוות לחברו מאה דינרין שיקנה בהם סחורה על היריד, ובשובם לביתם יתן לו הלוה מאה ועשרים דינרין בעדה, ובלבד שיקבל המלוה את הסחורה ויוליכנה לביתו ותהיה אחריות הדרך על המלוה, דהוי כמו שיש לו חלק ברוח הסחורה, הואיל ומקבל עליו אחריות – קע”ג It is permited for one to lend his friend 100 dinar so that he could...

0

Memories of His Child Ephraim

(My first attempt at this post was seriously flawed, both typographically and in flow. This is a significant reworking. If you have ideas for further improvement, they’re eagerly invited.) I Why is it that we established the custom to read the Torah once annually from Shemini Atzeres to Shemini Atzeres, thereby turning the second day of Shemini Atzeres (the only...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:18

יח: מי שיש לו סחורה שנמכרת כאן בזול ובמקום אחר ביקר,ואמר לו חברו: תנה לי סחורה זאת ואוליכנה למקום היקר ואמכרנה שם ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני, ואפרענה לך כפי מה שהיה שוה שם לאחר נכיון ההוצאות שעלו על הסחורה, אם האחריות בהליכה היתה על הלוקח, אסור. ואם האחריות על המוכר, מתר. והוא שיתן להלוקח איזה דבר בשביל טרחו...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:17

יז: ואם הקבע השער לתבואה, יכול לקנות בהקדמת מעות כפי השער, אע”פ שאין להמוכר כלום, שהריאפלו תתיקר אחר כך התבואה, אין הלוקח מרויח במה שהקדים את המעות, כיון שהיה יכול לקנות אז תבואה במעותיו בשער זה. ומאחר שפסק בהתר, אע”פ שנתיקרה אחר כך התבואה, בשעת הפרעון, ואינו רוצה לתת לו את התבואה שפסק עליה, יכול לשומה על סחורה אחרת שיתן...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:16

טז: אסור לקנות תבואה או שאר דבר בהקדמת מעות, ושיתן לו את התבואה לאחר זמן, דחישינן שמא בינתים תתיקר התבואה אחר כך בזמן שיתן לו את התבואה, ונמצא הלוקח נוטל יותר משעור מעותיו בשביל שהקדים את המעות. אבל אם יש להמוכר גם עתה כל התבואה שהוא מוכר, אע”פ שלא יתננה ללוקח עד לאחר זמן מתר, כי מה שיש להאדם יכול...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:15

טו: ובאפן זה יכולין להועיל, כגון ראובן שצריך למעות בניסן, הולך אצל שמעון, ושמעון נותן לו שטר חוב על עצמו, שהוא חיב לפרע לראובן מאה זהובים בחדש תשרי – וכנגד זה נותן גם ראובן שטר חוב כזה לשמעון, שהוא חיב לפרוע לו מאה זהובים בתשרי, כדי שיהא שמעון בטוח, והולך ראובן ומוכר את שטר החוב שיש לו על שמעון ללוי...

0

Finding the Means to Return to Your Ideal You

Many thanks to Jon Baker for recording my talk before selichos at the Yavneh Minyan last motza’ei Shabbos. The material: An audio recording is here. And here is the handout. The first two pages were the topic of the opening of the talk, about the Rambam’s two kinds of vidui. The second sheet contains quotes from Mesilas Yesharim discussing the...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:14

יד: מי שיש לו שטר חוב על חברו מתר למכרו לאחר בפחות, ואפלו קדם זמן הפרעון. ויכתב המוכר להלוקח, אני מוכר לך שטר זה, וקני לך איהו וכל שעבודו. וצריך שיהא האחריות על הלוקח. רק אחריות שבא מחמת המוכר, כגון שהשטר פרוע וכדומה, יכול להיות על המוכר. וכשם שיכול למכר את השטר לאחר בפחות, כמו כן יכול למכרו גם להלוה...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:13

יג: דבר שיש לו שער ידוע, אסור למכרו ביותר מן השער מפני שממתין לו את המעות. אבל דבר שאין לו שער ידוע, אע”פ שאם היה נותן לו עתה את המעות, היה נותנו לו בפחות, ובשביל שהוא ממתין את המעות מוכר לו קצת ביותר, מתר. ובלבד שלא יעלהו הרבה – וכתוב בחוות דעת, דהינו שתות או יותר עד שנכר לכל שבשביל...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:12

יב: המלוה מעות על משכון בית או שדה או מקום בבית הכנסת והמלוה יקח את הפרות מהמשכון, צריך להיות בנכיתא, דהינו שינכה לו מן החוב דבר קצוב לכל שנה, שזו תהיה השכירות שנותן המלוה. ואפלו השכירות שוה יותר ממה שקצבו ביניהם, מתר. אבל לא יחזר המלוה וישכירו להלוה עצמו. ועוד יש בענין משכנתא, הרבה חלוקי דינים, ואין לעשות כי אם...

1

Qitzur Shulchan Arukh – 65:11

יא: אסור להלוות לאחד סאה תבואה שיחזיר לו אחר כך סאה תבואה, אפלו מין במינו, כי שמא תתיקר בינתים התבואה ונמצא זה מחזיר יותר ממה שלוה. אך יעשנו דמים, שאם תתיקר התבואה לא יתן לו רק הדמים. ואם יש ללוה אפלו רק מעט ממין זה, מתר ללות אפלו כמה כורין. וכן אם יש לאותו מין שער קבוע בשוק, מתר ללוות,...

0

Eight Years…

This song tells the based-on-truth story of someone who was saved from the Sbarro’s bombing on August 9th 2001. Then, after his return to New York, he missed work a month later to stay with someone while their father underwent surgery — thereby missing work that Tuesday morning at Cantor Fitzgerald, in the World Trade Center, in One World Trade...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:10

י: אפלו טובת הנאה שאינה ממון, אסור להמלוה להנות מן הלוה, כגון שאם המלוה הוא בעל מלאכה, והלוה הזה אין דרכו לתן לו מלאכה בפעם אחרת, רק עתה מחמת שהלוהו רוצה לתת לו מלאכתו, אסור – קס Even in the “benefit of pleasure” [ie: the satisfaction one feels in doing a favor for someone], which has no monetary value, it...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:9

ט: אם לא היה הלוה רגיל להקדים להמלוה שלום בפעם אחרת, אסור להקדים לו, ואסור לכבדו באיזה כבוד בבית הכנסת או במקום אחר, אם לא היה רגיל כן גם בפעם אחרת. וכן שאר רבית דברים בעלמא אסור, שנאמר נשך כל דבר אשר ישך, אפלו דבור אסור. וכן המלוה מזהר על ריבית דברים, כגון אם אומר להלוה, הודיעני אם יבא פלוני...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:8

ח: צריך המלוה לזהר שלא להנות מן הלוה, שלא מדעתו כל זמן שמעותיו בידו, אפלו בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו. שכיון שנהנה שלא ברשותו, נראה שסומך עליו שבשביל מעותיו שבידו ימחל לו. אבל אם נהנה ממנו מדעתו, מתר בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלוהו, ובלבד שלא יהא דבר של פרהסיא – ק”ס The borrower must...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:7

ז: אם אחד מלוה מעותיו לחברו על זמן מה, כדי שיחזור זה וילוהו פעם אחרת סך יותר לזמן כזה או סך כזה לזמן ארך יותר, זוהי רבית גמורה. ואם מלוה לו על מנת שילוה לו פעם אחרת סך כזה לזמן כזה, יש אומרים שגם כן אסור, ויש אומרים דמתר. ויש להחמיר. אך אם לא התנו כן אלא שהוא מלוה לו...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:6

ו: אסור להקדים את הרבית או לאחר אותה. כיצד. היה ראובן רוצה ללוות משמעון מעות, ומקדים ושולח לו מתנה ופרש לו בשביל שילוהו, או שהיא מתנה מרבה, דמסתמא הוי כאלו פרש לו שהיא בשביל שילוהו, זוהי רבית מקדמת. לוה ממנו והחזיר לו מעותיו, והיה שולח לו מתנה בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו, זוהי רבית מאחרת If is forbidden to pay...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:5

ה: אפלו אומר לו הלוה בשעת נתינת הרבית שהוא נותנה לו במתנה, גם כן אסור לקבלה ממנו. אבל אם כבר לקח ממנו רבית, והמלוה עושה תשובה, ורוצה להחזירה להלוה והוא מוחל לו, מתר Even if the borrower says to him at the time of paying the extra that it’s a gift, it is also prohibited to accept it from him....

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:4

ד: אפלו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעון, שלא התנה עמו, ואינו אומר שנותנו לו בשביל רבית, גם כן אסור Even if the borrower gives him extra by his own decision at the time of repayment, without it being agreed between them, and he never even says it’s interest, it too is prohibited. I think this din as...

0

Qitzur Shulchan Arukh – 65:3

ג: אפלו לא פסק עמו את הרבית בשעת הלואה, אלא שהלוה לו בחנם עד זמן פלוני, או שמכר לו איזה סחורה בהקפה עד זמן פלוני, או שחיב לו בענין אחר לשלם לו, יהיה מאיזה ענין שיהיה, ובהגיע זמן הפרעון פוסק לו איזה דבר בשביל שירחיב לו את הזמן, גם זאת היא רבית Even if he didn’t settle the among of...