Category: Ta`amei haMitzvos

0

Mitzvos of Sukkos

(Copied from Sukkos 5766. -micha) There are many mitzvos that are specific to Succos. Aside from the mitzvos we can observe today, Succah, Hakafos, and the Four Species, there are also a number that can only be kept in the Beis HaMikdosh, including the 70 Musaph cows, and Nisuch Hamayim followed by Simchas Beis HaShoevah. The Yom Tov has several...

0

Simchas Beis haSho’eivah

(Copied from Sukkos 5764. -micha) I There are many mitzvos that are specific to Succos. Aside from the mitzvos we can observe today, Succah, Hakafos, and the Four Species, there are also a number that can only be kept in the Beis HaMikdosh, including the 70 Musaph cows, and Nisuch Hamayim followed by Simchas Beis HaShoevah. The Yom Tov has...

1

And with what? With a Shofar

אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא … אמר הקדוש ברוך הוא: … ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות: כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות: כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה. ובמה? בשופר. Rabbi Yehudah said an idea from Rabbi Aqiva …: The Holy One, blessed be He said, “… say before Me on Rosh haShanah, Malkhios, Zikhoronos and Shoferos. “Malkhios: so...

0

Coronating G-d

(Significantly enlarged from the 2005 version. -micha) I Melukhah (kingship) is a major theme, if not the major theme of Rosh haShanah. Aside from the ubiquity of the word in our liturgy for Rosh haShanah and the Ten Days of Teshuvah, we find another indication in the Amidah for Rosh haShanah‘s Mussaf. Three blessings are inserted to the middle of...

1

Gender Differences: Oaths

The Torah uses two different words for husband: ish, in particular when used with the feminine possessive “ishahh” (her man); and ba’al. Interestingly, in the beginning of parashas Matos, the section on annulling vows, only ishahh is used (v. 8, 9, 11, 12, twice in 13, twice in 14, 15; observation made to Avodah by Akiva Miller), ba’al is not...

2

Types of Thought: Gender Differences, part II

In the previous post we spoke of gender difference in terms of extending society’s reach vs developing what we have – R’ Aharon Soloveitchik’s “kibush vs yishuv” (as discussed in this devar Torah for parashas Chayei Sarah), and R’ SR Hirsch’s outside vs inside. (And Dear Abby’s goal vs process.) And in the post before that we started discussing the...

2

Gender Differences

(I had more to say on the each of yesterday’s post’s two topics, so it is being replaced with this and the next post.) In a post on parashas Chayei Sarah, I included R’ Aharon Soloveitchikzt”l‘s take on gender differences as reflected in halakhah. Men have an overly strong sense of qibbush, to conqure and subsue, women have a better...

2

Mourning During the Omer, part II

As I wrote in the previous post, there are two events that we are commemorating by mourning during the omer, and they seem to have happened on different dates. Rabbi Aqiva’s students died in the first part of the omer, while the Crusaders reached Ashkenaz in late Iyar. Depending upon which is event you consider primary, I could see justifying...

0

Mourning During the Omer

א: אלו הימים שבין פסח לעצרת, מוחזק אצל כל ישראל זה שנות מאות רבות לימי דין וימי אבל, מפני שבזמן הקצר הזה מתו שנים עשר אלף זוגות תלמידי חכמים תלמידי רבי עקיבא, כדאיתא ביבמות (סב:), וכולם מתו במיתת אסכרא (שם).ועוד: ראינו שעיקרי ימי הגזירות בשנות מאות שעברו בצרפת ואשכנז הוו בימים אלו, כמבואר מהפיוטים שעשו קדמונינו על שבתות אלו שבין...

0

Ge’ulah and Accepting Hashem as King

(Significantly expanded May 6th.) When someone hears bad news, such as a death, the gemara (Pesachim 50a) tells them to say the berakhah of “Dayan haEmes“. This phrase is often translated “the True Judge” as though it were a noun-adjective pair. But that would have a hei hayedi’ah (a leading “ha-” prefix meaning “the”) on both words. If “emes” were...

3

Defining Ge’ulah

R. Shimon said: When the Holy One, blessed be He [– HQBH], came to create Adam, the ministering angels formed themselves into groups and parties. Some said, “Let him be created,” while others urged, “Let him not be created.” Thus it is written, ” חֶֽסֶד־וֶאֱמֶ֥ת נִפְגָּ֑שׁוּ, צֶ֖דֶק וְשָׁל֣וֹם נָשָֽׁקוּ׃ — Love and Truth fought together, Righteousness and Peace kissed each...

0

Sipur

There are three words for counting that factor prominently in the Torah. Parashas Pequdei gets its name from Moshe Rabbeinu’s accounting of all the material collected for the mishkan. The root \פקד\ has three meanings altogether: To count out inventory To remember, “veHashem padas es Sarah ka’asher amar — and Hashem remembered Sarah [so that she could conceive Yitzchaq, as...

0

Hagaddah

A couple of years ago I collected some of my own thoughts and others from around the web into a commentary on the Haggadah shel Pesach. I took special care to give the seider a definite structure, as in this blog entry, in accordance with the meaning of the word seider, order. Blogged Divrei Torah about Pesach are all available...

1

Tam, what does he say?

The text of our Haggadah for identifying the third son is somewhat ambiguous. The word “tam” means “simple”. It could refer to someone who is simple minded. And this is the interpretation assumed in most translations of the Haggadah — “The simple son”. And then there is the frequently repeated thought on the words “At pisach lo — you shall...

0

Purim and Permanence

One of the questions that have pried on my conscience is exactly how we managed to let life return to normal in the past 6 years. 9/11 was supposed to make everything different, but no longer to we see all that much of the friendliness and helpfulness that was our culture for those first months. And now, just two weeks...

1

Recognizing Your Friend in the Dark

Rav Hutner, in the Pachad Yitzchaq for Purim, addresses the famous medrash (on Mishlei 9) which says that after moshiach comes, all the holidays will cease except Purim. This is derived from the verse (Esther 9:28) “the memory of Purim will never cease from among their descendants.” The notion that all the holidays in the Torah are not permanent is...

2

Simchah and Oneg

Simchah is related to wanting and having, because Ben Zoma defines the wealthy person as “sameiach bechelqo — happy with his lot”. The Tanya speaks about how each aspect of the soul lives in tension between “ratzon – desire/will” and ta’anug. Thus we see that “oneg” too is related to wanting and having. However, the mitzvah on Yom Tov is...

3

Shemittah

( You will notice that this entry is pretty much straight lomdus rather than my usual fare. When I wrote Rafi’s bar mitzvah speech, I ran overly long. Here is an even longer earlier edition, but one that is more complete in covering my thoughts on the subject. -mi) In parashas Behar (25:18), it says: “Vesapharta lekha sheva` shabasos shanim...

0

The Last Tish’ah be’Av

I recall one year I had just started a new camp. I was davening in the evening, at the very beginning of Tish’ah be’Av, and I heard a shofar blow. After a moment, I realized it was the PA system, that this was the camp’s “siren” marking the beginning of the fast. I have no idea how deep my belief...

0

Hilkhos Mashiach

On Avodah, Saul Newman gave the following summary of halakhos related to bi’as hamashiach from an article in the Yated. I found that the pragmatic halachic discussion gave some mamashus (tangibility) to the idea. In conclusion, we may recite a total of eight special brachos when Moshiach arrives, in the following order: When we first hear from a reliable source...

0

Hashem is Righteous

Eli Turkel summarized some thoughts from the 100 pages introduction to the sefer “The Lord is Righteous in All His Ways”, from the notes of R’ JB Soloveitchikzt”l. The format isn’t the usual for this blog, being more like his notes, but then, it wasn’t written for this blog either. Questions: Many things are missing from the Tisha Ba’av tefila:...

8

Tzitzis: Advance and Retreat, part II

I discussed the role of tzitzis and the various roles we have for clothing in a number of earlier posts in this topic. The following is a different take on the idea from Rabbi Jonathan Sacks, Chief Rabbi of the UK. He is closest in topic to my “Tzitzis: Advance and Retreat“. I wrote about two aspects to the mitzvah...

5

… The rest is commentary

(More material added on May 30th.) There is a famous story in the gemara (Shabbos 31a) about three prospective converts who each came to Shammai saying that they want to convert but only if he meets some absurd condition. In all three cases, Shammai turns them away, they go to Hillel, who accepts them, they convert and they drop their...

2

Universalism

(Updated 12-Oct-2007: Added kaf zechus.) In today’s world, with the Orthodox community as tiny as it is, dealing with high costs of education and our own needs, our chessed tends to be focused on the helping others within our own communities. Another factor promoting our insularity is our need to self-define in order to survive. We are more likely to...

0

Like the Laws of Pesach

חָכָם מָה הוּא אוֹמֵר? מַה הָעֵדוֹת וְהַחֻקִּים וְהַמִשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה ה’ אֱ-לֹקֵינוּ אֶתְכֶם? וְאַף אַתָּה אֱמָר לוֹ כְּהִלְכוֹת הַפֶּסַח: אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן. The wise son of the Hagaddah asks, “What are the laws of testimony, the metarational laws, and the more intuitive laws which Hashem our G-d has commanded you?” The wise son already knows much about the...