Like a Weasel

כתיב (תהילים מט[:ב]) “שִׁמְעוּ זֹאת כָּל הָעַמִּים, הַאֲזִינוּ כָּל יֹשְׁבֵי חָלֶד.” ר’ אחא אמר ר’ אבהו ורבנן ח”א למה הוא מושל כל באי העולם בחולדה.  אלא לפי שכל מה שיש ביבשה יש בים הרבה מינים בים מה שאין ביבשה ואין … Continue reading